AKSARAY CEZA AVUKATI

Hapis Cezası-Tutukluluk-Savunma-Erteleme

CEZA HUKUKU

SUÇ; toplum düzenini bozan ve işlemesi kanunla yasaklanan, hukuka aykırı davranışlarıdır.

  • Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,
  • Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,
  • Müdafi( Avukatı): Şüpheli veya sanığın ceza mahkemesinde savunmasını yapan avukatı,
  • Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı,
  • Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,
  • Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,
  • İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,
  • Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,
  • Malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddi ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi,

CEZA İNFAZININ ERTELENMESİ

Ceza hukukunda ceza üç yıl ve daha az süreli hapis cezaları; hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya adı geçenlerin sürekli hastalık veya malûllükleri nedeniyle ailenin tarım topraklarının işlenebilmesinin olanaksız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle ara verilerek infaz edilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz.

HAKARET SUÇ DUYURUSU

Bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

CEZA HUKUKU AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK

İLKAY Hukuk Bürosu olarak, asliye ceza davaları, sulh ceza davaları, ceza davaları, kovuşturma işlemleri, soruşturma, suç duyurusunda bulunma, ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi, ceza kararlarının temyiz edilmesi, çocuk ceza davaları, taksirle öldürme suçu davası, kasten yaralama suçu, taksirle yaralama suçu, tehdit ceza davası, şantaj ceza davası, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, konut dokunulmazlığının ihlali suçu, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu, haksız arama suçu, ayrımcılık suçu, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, hakaret ceza davası, yağma suçu, mala zarara verme suçu,  resmi belgede sahtecilik ceza davası, mühürde sahtecilik suçu, özel belgede sahtecilik suçu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu, zimmet suçu, irtikap suçu, rüşvet suçu, görevi kötüye kullanma suçu, görevi yaptırmamak için direnme suçu, iftira suçu, yalan tanıklık suçu, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu,  gibi ceza hukukunun konusunu oluşturan davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar.