MENFİ TESPİT DAVASI – SENETTEKİ KAYDI TALİL EDEN DAVALININ İSPAT YÜKÜNÜ ÜZERİNE ALDIĞI – DAVALININ İDDİALARINI İSPATA YARAR DELİL İBRAZ EDEMEDİĞİ – BONONUN İPTALİ İLE DAVACIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

TC

YARGITAY
19. Hukuk Dairesi
2016/10779
2017/402

Karar Tarihi: 24.01.2017

MENFİ TESPİT DAVASI – SENETTEKİ KAYDI TALİL EDEN DAVALININ İSPAT YÜKÜNÜ ÜZERİNE ALDIĞI – DAVALININ İDDİALARINI İSPATA YARAR DELİL İBRAZ EDEMEDİĞİ – BONONUN İPTALİ İLE DAVACIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Senetteki kaydı talil eden davalının ispat yükünü üzerine aldıgı, davalının iddialarını ispata yarar delil ibraz edemedigi gerekçesiyle davanın kabulüne, davacı tarafça ödenen ? TL’nin istirdadına, davaya konu bononun iptali ile davacıya iadesine karar verilmis, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmis olup hükmün onanması gerekmistir. (6100 S. K. m. 141)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince temyiz edilmesi ve davacı vekilinin durusma istegi üzerine ilgililere çagrı kagıdı gönderilmisti. Belli günde davacı vek. Av. … ile davalı vek. Av. …’in gelmis olmalarıyla durusmaya baslanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde oldugu anlasıldıktan sonra dosya incelendi, geregi konusulup düsünüldü.

Davacı asil, dava dısı …’ın müvekkili oldugunu, davalı ile dava dısı … arasında 2007 yılında tasınmaz takas islemi yapıldıgını, kendisinin davalıyı bir defa burada gördügünü, davalıyı tanımadıgını, davalı tarafından hakkındaki icra takibine konu edilen 30/03/2009 vadeli 100.000,00 TL miktarlı senedin bedelsiz oldugunu, takip konusu senette nakden ibaresi yer aldıgını, davalı tarafından ne kendisine ne de müvekkili dava dısı …’a senet tanzim tarihinde ya da sonrasında herhangi bir para verilmedigini, senet üzerindeki imzanın kendisine ait olmadıgını, davalı ile arasında hiçbir ticari iliski veya alacak verecek iliskisi bulunmadıgını ileri sürerek, davalıya borçlu olmadıgının tespiti ile icra dosyasına yatırdıgı 15.000,00 TL teminatın davalıya ödenmesi halinde istirdadına karar verilmesini talep ve dava etmistir.

Davalı vekili; … ile aralarındaki iliski geregi müvekkiline ait iki adet dairenin dava dısı …’ın çocuklarına devredildigini, buna karsılık …’taki arsanın müvekkiline devredilmesine ragmen …’nda bulunan arsanın devrinin yapılmaması sebebiyle dava konusu senedin davacı ile … tarafından imzalanarak müvekkiline verildigini, …’nda bulunan arsanın mülkiyeti devredilmedigi için davacı ile dava dısı … hakkında icra takibine giristigini, davacının kötü niyetli oldugunu savunarak davanın reddi ile %20 tazminata karar verilmesini istemistir.

Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davalının beyanlarıyla senetteki “nakten” kaydını tal’il ettigi, senetteki kaydı talil eden davalının ispat yükünü üzerine aldıgı, davalının
iddialarını ispata yarar delil ibraz edemedigi gerekçesiyle davanın kabulüne, davacı tarafça ödenen 15.000,00 TL’nin istirdadına, davaya konu bononun iptali ile davacıya iadesine karar verilmis, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmistir. Dosyadaki yazılara kararın dayandıgı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle 6100 sayılı HMK’nın 141. maddesi uyarınca dilekçelerin verilmesi asamasında tarafların iddia ve savunmalarını karsı tarafın muvafakatına ihtiyaç olmaksızın degistirebileceklerine ve davalı tarafın nakden kaydı bulunan senedin ihdas nedenini talil etmis olması nedeniyle ispat külfetini üstüne almıs bulunmasına ve savunmasını kanıtlayamamıs olması karsısında yazılı sekilde hüküm kurulmasında isabetsizlik görülmemesine göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, vekili Yargıtay durusmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen 1.480,00 TL durusma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, asagıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 24.01.2017 gününde oybirligi ile karar verildi.