Güncel İçtihatlar, Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları

Önalım Davası, Bedelde Muvazaa İddiası, Depo Edilecek Tutarın Tespiti

T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/17967
Karar No:2016/3470

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 23.09.2014 gününde verilen dilekçe ile önalım hakkı nedeniyle tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın kabulüne dair verilen 19.10.2015 günlü hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle tayin olunan 22.03.2016 günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı asil ve vekili Av. … ile karşı taraftan davalı vekili Av. … geldi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelenlerin sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. İş karara bırakıldı. Bilahare dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü: Vekalet ücreti yazılacak. Devamını Oku

İbraname işçilik Alacaklarında İbranamenin Geçerlilik Şartları

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi

Esas No:2012/3153
Karar No:2012/4107

İŞÇİ ALACAĞI DAVASI – TARAFLAR ARASINDA DÜZENLENEN İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ KONUSUNDA UYUŞMAZLIK BULUNDUĞU – İBRANAMENİN ASIL ALACAK MİKTARI AÇISINDAN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLDUĞU – İBRANAME DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULARAK KARAR VERİLMESİ

Mantolama işlemi için komşu binaya geçici giriş hakkı tanınması talebi -işlemin süresi ve uygun zamanın bilirkişi raporu ile belirlenmesi gereği

T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/6390
Karar No:2014/11125

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 15.03.2012 gününde verilen dilekçe ile TMK 748. maddesi gereğince komşu taşınmaza geçici olarak girme hakkı istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 26.12.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü: Devamını Oku

Bina sahibinin binada çıkan yangıdan oluşan zararın tümünden zincirleme ve kusursuz sorumlu olduğu

T.C.
Yargıtay
3. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/6040
Karar No:2014/14014

Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dilekçesinde; 24.12.2003 tarihinde Modern Çarşıda çıkan yangın neticesinde müvekkiline ait işyerindeki tüm ticari emtia, defter ve kayıtlarının yok olduğunu; işyerinin yanarak hasar gördüğünü belirterek, şimdilik 50.000 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili cevabında, davanın reddini dilemiştir. Devamını Oku

Muhatabın bilinen adresine çıkarılan tebligatın bilâ tebliğ iadesi halinde, 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılabilir.

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/2696
Karar No:2015/5296

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. Ö. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla takibe başlandığı, borçlunun bilinen adresine çıkartılan ödeme emri tebligatının bila tebliğ iade edilmesi üzerine, alacaklı tarafından muhatabın adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılmasının talep edildiği, talebin icra müdürlüğü tarafından reddedildiği, bu işlemin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece talebin reddine karar verildiği görülmüştür. Devamını Oku

Fazla Çalışma Ücretinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili Fazla Çalışma Olgusunun Tespiti Yönünden, İş Yeri Elektronik Giriş Çıkış Kayıtlarının Yeterli Olup Olmadığı

T.C.
Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu

Esas No:2013/206
Karar No:2013/1500

Taraflar arasındaki “fazla çalışma ücreti alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kdz. Ereğlisi 1. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 03.02.2012 gün ve 2011/1210 E., 2012/173 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 07.06.2012 gün ve 2012/6849-12756 sayılı ilamı ile;
Devamını Oku

Elektrik Mühür Bozma Suç Olmadığına Dair Ceza Genel Kurul Kararı

T.C.
Yargıtay
Ceza Genel Kurulu

Esas No:2015/1121
Karar No:2016/111

Yargıtay Dairesi : 21. Ceza Dairesi
Mahkemesi :Asliye Ceza

Mühür bozma suçundan sanık …’un beraatine ilişkin, Denizli 6. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 22.10.2013 gün ve 131-390 sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 21. Ceza Dairesince 07.09.2015 gün ve 10849-2686 sayı ile;

Devamını Oku