Velayet Davası Nasıl Açılır

Velayet Davası Nasıl Açılır sorusu, boşanıp ve çocuklarının velayetinde sorun olan anne ve babanın ortak sorularından ve sorunlarındandır. Velayet boşanma davasında talep edileceği gibi, boşanma sonrasında da velayetin değiştirilmesi, velayetin geri verilmesi istenebilir. Velayetin değiştirilmesi veya geri istenmesi açılacak velayet davası ile mümkündür.

Velayet davasında önemli olan somut olaydır, davada  kesin ve tek bir kriter belirlemek mümkün değildir. Velayet davasında asıl olan velayete konu olan çocuğun menfaatlerini kimin koruyacağı,  ihtiyaçlarının (maddi ve manevi) nasıl kimin daha iyi karşılayacağı, çocuğun hangi tarafa ruhsal ve fiziksel gelişimini sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir ortamda yetişmesini  yaşamasını faydalı olacağının tespiti önemlidir.

Velayet boşanma davası açılması durumunda ayrıca velayet davası açılmasına gerek yoktur. Hakim boşanma ile birlikte çocuğun velayeti konusunda da çocuğun çıkarını düşünerek karar verir. Ayrıca boşanma davası sırasında çocuğa dava başlangıcında tedbir nafakası, boşanmaya karar verilmesi durumunda iştirak nafakası bağlar.

Velayet davası da çocuklar genel olarak anneye bırakılmaktadır. Fakat  bu mutlak bir kural değildir. Bu hak ve görevin gereği gibi kullanılmaması halinde kaldırılması ve değiştirilmesi için Açılacak  velayet davası ile velayet değiştirilebilir. Velayet hakkı kural olarak  birbiriyle evli olan ana ve babaya tanınmıştır.

Boşanma Sonrası Çocukların Velayeti ve Velayet Davası Nasıl Açılır

Boşanma konusu psikoloji olarak en çok çocukları etkilediği gibi hukuki sürecin en çok dikkatle incelediği konu çocukların menfaatini içeren konu velayet konusudur. Boşanma davası sonucu ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri evlilik birliği içerisinde beraber, ortak yürütülen velayetin boşanmadan sonra kimde kalacağı hususudur. Bu konuda taraflar fazlası ile anlaşmazlığa düşmekte, çocukları karşı tarafa karşı kullanabilecekleri bir koz olarak görüp çocuğun menfaatini göz ardı etmeleridir. Çocuğun menfaati boşanma davası sonucu oluşan velayet davasının en önemli noktasıdır. Her ne kadar taraflar çocuğun menfaatini unutarak hareket etseler de hakim çocuğu göz ardı etmez ve ona göre kararını verir.

Velayetin öneminden bu kadar bahsettik bir kez de tanımlarsak şunları ifade edebiliriz: küçüklerin, kısıtlıların gerek şahısları üzerinde gerek onlara ait mallarda özen gösterme, koruma ve onları temsil etme konusunda kanun koyucunun evlilik birliği süreci içinde anne ve babaya ortak olarak yüklediği bu sorumluluğun boşanma davası ile bir tarafa devretmesidir. Bu konuda kısıtlının veya çocuğun menfaati göz önüne alınarak velayet verilir.

Çocuğun Velayeti Verilirken Hakimin Önemle üzerinde Durduğu Kıstaslar:

Kendisine geniş bir takdir yetkisi tanıyan kanun koyucu hakimin bu takdir yetkisini başına buyruk kullanmaması için ona davalarda önüne gelen olayları inceleme ve analiz etme yükümlülüğü getirerek haklı ile haksızı ayırma yetisini kaybetmemesini sağlamıştır. Hakim velayet davalarında inceleyeceği hususlar şu şekildedir:

  • Çocuk algılama ve konuşabilme yeteneğime sahipse hakim çocuğu dinler ve onun fikirlerini dikkate alır. Çocuğun kimle kalacağının önemi büyüktür.
  • Tarafların durumları incelenir her durumdan. Bu sadece ekonomik anlamda bir kıstas değildir. Çocuğu ahlaki ve karakteristik yönden iyi etkileyecek, örnek olacak taraf hangisidir.
  • Boşanma davasında boşanmanın nedeni nedir?
  • Çocuğun menfaatinin ilk sırada tutulması

Hakim bu ve buna benzer birtakım kıstaslar eşliğinde velayete karar verir. Velayet kararı kesin bir karar olmamakla beraber hakimin kontrol etmesi gereken bir konudur.

Velayet Davası Nasıl Açılır – Sıkça Sorulan Sorular

VELAYET DAVASINDA ÇOCUĞUN YAŞININ ÖNEMİ NEDİR

  • Genel olarak yaşı itibarı ile anne bakım ve ilgisine muhtaç olan çocukların velayeti anneye bırakılır. Kesin bir yaş sınırı olmamakla birlikte uygulamada genel olarak 7 yaşına kadarki çocukların velayetleri anneye bırakılmaktadır.
  • Ancak baba  olağanüstü hallerde (Örneğin: Annenin akıl sağlığının çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyecek derecede bozuk olması  annenin hayasız yaşam sürmesi  madde bağımlısı olması… vs.) çocuğun velayetinin kendisine bırakılmasını talep edebilir  bu durumda iddialarını ispat edebilirse çocuğun yaşına bakılmaksızın velayet babaya da bırakılabilmektedir.

VELAYET DAVASINDA ÇOCUĞUN CİNSİYETİNİN ÖNEMİ NEDİR

  • Velayet Davasında  çocuğun cinsiyetinin hiçbir önemi yoktur. Halk arasında  kız çocuğunun velayeti anneye  erkek çocuğunki babaya bırakılır şeklinde yaygın bir anlayış vardır  bu anlayış kesinlikle doğru değildir.

VELAYET DAVASI DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR

  • Velayet Davası Nasıl Açılır sorusu ile birlikte, Velayet davası ile ilgili olarak dava dilekçesi nasıl hazırlanır, içeriği nasıl olmalı, ne gibi deliller sunulmalı gibi tüm sorularınıza cevap verecek dilekçe örnekler bölümünde bulabilirsiniz. Yanlız burada hatırlatılması gereken önemli husus dava dilekçesi konu ve olayalar çerçevesinde her dava ve dilekçesini ayrı özelliği vardır. Bu yüzden hukuksal olarak avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.
  • Velayet davası Dava dilekçelerinde konularına göre farklılık göstermesi sebebiyle, ana başlıklar altında dava dilekçesi örneğini veriyoruz. Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,  Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,  Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri,  Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,  İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu,  Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası, olarak sıralayabiliriz.
Velayet Davası Nasıl Açılır

Boşanma Sonucunda Velayet ve Hakkında Bilinmesi Gerekenler –Velayet Davası Nasıl Açılır

Boşanmanın Çocuklar Üzerinde Ortaya Çıkardığı Sonuçlar

Boşanma eşlerin arasındaki hukuki bağı bitirmekle beraber yeni yükümlülükler ve sorumluluklar iki tarafa da yüklemektedir. Ayrıca boşanmanın gerçekleşmiş olması sorunların hepsini ortadan kaldırmayarak yeni sorunların ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir. Özellikle çocuklu ailelerde eşlerin boşanması bu sorunların artmasına neden olmaktadır. Çocuklu ailelerdeki en büyük sorun çocukların durumlarıyla ilgili ortaya çıkan sorunlardır. Bu sorunları üç madde altında birleştirme gerekirse ilki çocukların ebeveynleri ile ilişkisinin nasıl devam edeceği, süreceğidir. İkincisi çocukların bakımlarının nasıl olacağıdır. Bakımdan kasıt çocukların zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında eğitim, öğretim hayatlarındaki sorunlarının çözümü ve bu iki noktayı da önemli ölçüde çözecek olan ama iki sorundan da daha büyük olan velayet sorunudur. Velayet kavramı nedir peki?

Velayet Nedir, Neden Büyük Bir Sorundur?

Velayet ana babanın çocukları üzerindeki hak ve sorumluluklarını ifade eden kurumdur. Boşanmadan önce hukuki bağı koruyarak evlilik birliği içinde yaşayan ana baba çocukları üzerindeki velayet hakkı ortaktı. Fakat boşanma sonrası hukuki bağları biten anne babanın çocuk üzerinde ortak bir velayet hakkına sahip olması beklenemez bu yüzden hakim kararı ile, velayet kesin bir hüküm olmamakla beraber yani gelişen olaylar nedeni ile değiştirilme imkanına sahip demektir, velayet sadece anne veya babaya devredilmektedir. Anne ve baba boşanma sonucu velayetin kendilerinde kalmasını istemeleri nedeni ile boşanma sürecinin ardındaki bu sorun çocuk açısından da oldukça önemli bir sorun olmaktadır.

Boşanma Davasını Yürüten Hakim Velayet Kararını Nasıl Verir?

Boşanma davasını yürüten hakim velayeti anaya ya da babaya verirken ana babanın yararını gözetmez. Yararı gözetilen menfaatinin önde olduğu kişi çocuktur. Medeni Kanunumuz velayet konusunda hakime geniş bir takdir yetkisi tanımakla beraber hakimin belli kıstasları göz önüne alarak velayeti taraflardan birine bırakması gerektiğini de ifade etmektedir.

Hakim velayeti ana ya da babaya devrederken çocuğun menfaatini gözetir dedik. Peki menfaat gözetme ne demektir? Yani hakim çocuğun ruhsal, karaktersel olarak gelişiminde hangi taraf onu daha iyi yönde eğitecek onun kişisel haklarına saygı duyarak ve onu gözeterek büyütecekse veya ergin olana kadar bakacaksa velayeti o tarafa verir. Eğer çocuk belli bir yaşın üstündeyse yani konuşabiliyor, algılayabiliyor ve fikirlerini ifade edebilecek kadar düşünme kabiliyetine sahipse hakim çocuğun kararını da önemser ve ona sorular sorar. Ana ve babanın yaşamı velayet konusunda göz önüne alınacak diğer kıstaslardan biridir. Ana uyuşturucu bağımlısı veya kendine zarar verecek ölçüde ruhsal olarak hasta ise çocuğun gelişimi için velayet babaya verilir.Boşanma sürecinde tarafların velayeti kimin alacağını belirlemesi hakimi bağlamaz.

Verilen Velayet Kararı Değiştirilemez Mi?

Hakim velayeti alacağı tarafı belirledikten sonra bireylerin başı boş olmalarına tabi ki izin vermez. Çocuğun menfaati için aile bireyleri üzerinde önlemler alır. Velayeti alan tarafın olumsuz davranışlar sergilemesi ve davranışlarında ısrarla durması üzerine hakim velayeti alıp diğer ebeveyne verebileceği gibi çocuğa vasi de atayabilir. Velayetin değiştirilmesi için diğer ebeveyn dava açma hakkına sahiptir.

Hakim Kardeşleri Ayırır Mı?

Hakimin menfaatini gözetmesi gereken kişinin çocuk(lar) olduğunu dile getirmiştik. Onların fiziksel ve ruhen sağlıklı büyümeleri için her türlü önlemi alacak olan hakim karakteristik olarak bozulmamaları ve kardeş yoksunluğu çekmemeleri nedeni ile kardeşleri birbirinden genelde ayırmayarak bütün çocukların velayetini bir ebeveynde toplar fakat algılama yeteneği gelişmiş olan çocuğun tercihi üzerine ebeveyn o çocuğun velayetini diğer ebeveyne de verebilir.

AKSARAY BOŞANMA AVUKATI DERVİŞ ALİ ERKOL