Girdi yapan erkolhukuk

Özel okul öğretmeni YİBGK 2017/1 2018/2 23.02.2018 tarihli kararı sonrası içtihat Belirli iş sözleşmesi olsa da, kıdem tazminatı alabileceği

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/25141 Karar Numarası: 2018/19963 Karar Tarihi: 07.11.2018 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının davalıya ait eğitim […]

Vasiyetnamelerin Açılması, Tenfizi ve Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetnameler

Genel Olarak Mirasbırakan, vefatından sonra geçerli olmak üzere malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ile tasarrufta bulunabilir. Her ne kadar vasiyetname düzenlemek ülkemizde çok yaygın bir uygulama değilse de yurtdışında oldukça sık rastlanmaktadır. Özellikle Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız vasiyetname düzenleyerek vefatlarından sonra mal varlıklarını diledikleri mirasçıları ya da üçüncü kişiler arasında paylaştırmayı amaçlamaktadırlar. Hukukumuzda kişilere, vasiyetname […]

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNUN İSPATI İÇİN BİRDEN FAZLA ALIM YAPILMASI ,ZİNCİRLEME SUÇU OLUŞTURMAZ

T.C YARGITAY CEZA GENEL KURULUESAS NO: 2015/ 10-313 KARAR NO: 2015 / 195 KARAR TARİHİ: 09.06.2015 >>UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU – ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN İKİNCİ KEZ ALDIKLARI UYUŞTURUCU MADDEYİ SANIKLARIN İLK SATIŞTAN SONRA TEMİN ETTİKLERİNE DAİR DELİL BULUNMADIĞI – SANIKLARDAN SONRAKİ ALIMLARIN AYRI SUÇ OLUŞTURDUĞUNUN KABULÜNÜN MÜMKÜN OLMADIĞI (AİHS m. 6) (2709 S. K. m. 2) (5237 S. K. […]

TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAİR YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY6. HUKUK DAİRESİESAS NO:2015/5363KARAR NO:2016/1143KARAR TARİHİ:22.02.2016 YENİLENEN KİRA SÖZLEŞMESİ İLE VERİLEN TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ KİRA KONTRATI İLE AYNI TARİHİ TAŞISA DA GEÇERLİ OLACAĞI. Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava Tahliye taahhüdüne dayalı […]

ŞİRKET ÇEKİ’NE TEK İMZA ATARAK MAL ALMASI SONRADAN ŞİRKET ÇEKİ ÇİFT İMZALI DEĞİL DİYEREK ÖDEME YASAĞI KOYDURMASI, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞTURUR

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/209 KARAR NO:2018/51 KARAR TARİHİ: 8.1.2018 > ŞİRKET ÇEKİ’NE TEK İMZA ATARAK MAL ALMASI SONRADAN ŞİRKET ÇEKİ ÇİFT İMZALI DEĞİL DİYEREK ÖDEME YASAĞI KOYDURMASI, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞTURUR Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR Sanık hakkında, 5237 […]

MOBBİNG, İŞÇİNİN HER SEFERİNDE FARKLI SEBEPLERLE İŞÇİYİ İSTİFAYA ZORLAYAN OLUMSUZ TAVIR VE DAVRANIŞLAR.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2017/7-3017 KARAR NO: 2018/99 KARAR TARİHİ: 24.1.2018 >MOBBİNG, İŞÇİNİN HER SEFERİNDE FARKLI SEBEPLERLE İŞÇİYİ İSTİFAYA ZORLAYAN OLUMSUZ TAVIR VE DAVRANIŞLAR. Taraflar arasındaki “iş yerinde psikolojik taciz (mobbing) nedenine dayalı manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 1. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 19.12.2012 gün ve […]

Senet Bono ve Poliçelerde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

Malumunuz olduğu üzere ticaret hayatının işleyişi sırasında birçok farklı ödeme ve teminat şekilleri söz konusu olabilmektedir. Bu doğrultuda tacirler ve ticaret erbapları arasında birçok bono, poliçe ve senet dolaşmaktadır. Söz konusu bono, poliçe ve senetlerin İcra Hukuku kapsamında kambiyo senedi niteliğini haiz olabilmesi ve geçerli olabilmesi için birtakım şekli unsurların varlığı gerekmektedir. Zaman içerisinde tecrübelerimiz […]

MAHKEMECE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLİRKEN “DAVALI LEHİNE” YAZILMASI GEREKİRKEN YANLIŞLIKLA “DAVACI LEHİNE” YAZILMIŞ OLMASI HALİNDE BU MADDİ HATA TAVZİH İLE DÜZELTİLE BİLİR

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2008/11-448 KARAR NO:2008/454 KARAR TARİHİ:25.06.2008 >MAHKEMECE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLİRKEN “DAVALI LEHİNE” YAZILMASI GEREKİRKEN YANLIŞLIKLA “DAVACI LEHİNE” YAZILMIŞ OLMASI HALİNDE BU MADDİ HATA TAVZİH İLE DÜZELTİLE BİLİR Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (A… Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi)’nce davanın reddine dair verilen 17.06.2004 gün ve 428-277 sayılı kararın […]

DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLİP LAKİN SEHVEN DAVACI ALEYHİNE YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİ, TAVZİH YOLU İLE DÜZELTİLE BİLİR.

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5586 KARAR NO: 2017/6964 KARAR TARİHİ: 28.9.2017 >DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLİP LAKİN SEHVEN DAVACI ALEYHİNE YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİ, TAVZİH YOLU İLE DÜZELTİLE BİLİR. Davacı, davalı işverene ait işyerinde 16.07.1990-31.08.1990 tarihleri arasında geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir. […]