Özel okul öğretmeni YİBGK 2017/1 2018/2 23.02.2018 tarihli kararı sonrası içtihat Belirli iş sözleşmesi olsa da, kıdem tazminatı alabileceği

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2015/25141
Karar Numarası: 2018/19963
Karar Tarihi: 07.11.2018


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalıya ait eğitim kurumunda coğrafya öğretmeni olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işveren tarafından herhangi bir haklı neden gösterilmeksizin feshedildiğini, ancak kıdem tazminatının ödenmediğini, ayrıca davacının çalıştığı süre boyunca ücretlerinin eksik ödendiğini, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 9. maddesi gereğince davacıya dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemeyeceğini belirterek davanın kabulünü istemiştir.
B)Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının belirli süreli iş sözleşmesi ile coğrafya öğretmeni olarak çalıştığını bu nedenle kıdem tazminatı talebinin reddedilmesi gerektiğini, maaş ödemelerinin ise banka hesabına tam ve eksiksiz olarak yatırıldığını, ödenmemiş işçilik alacağı bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
C) İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk derece mahkemesince, akdin feshi konusunda ispat yükünün işveren davalıya ait olduğunu, işverenin akdin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanılmayacak şekilde sona erdiğini ispatla yükümlü olduğunu, 5580 sayılı kanun gereği taraflar arasında her yıl yapılan sözleşmeler belirli süreli olma özelliğini korumakta ise de davacının kıdem tazminatına hak kazandığını, ücretin tam ve zamanında ödendiğinin ispat yükünün işverende olduğunu, tanıklarca ücretin banka kanalı ile ödendiğinin belirtildiğini, banka kayıtlarına göre davacının ödenmemiş ücret alacağının bulunmadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı davalı iş yerinde 01.07.2011-01.09.2011 tarihleri arasında çalışmış olup, davacının çalıştığı tarihler arasında yürürlükte bulunan 5580 sayılı Yasa’ nın 9. maddesinin 6528 sayılı Yasa’ nın 14. maddesi ile01.03.2014 tarihi itibarı ile yürürlükten kaldırılan 2. fıkrası ” Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez. ” hükmünü içermektedir. Buna göre davacının ücreti dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarından az olamayacağından davacının ücretinin emsal resmi kurumlarda çalışan öğretmenin aldığı ücret olarak kabulü ile bilirkişi raporunun ilgili seçeneği bir değerlendirmeye tabi tutularak davaya konu kıdem tazminatı ve ücret farkı belirlenip, her iki talebinde kabulüne karar verilmelidir. Davacının çalıştığı dönemde yürürlükte olan 5580 sayılı Yasa’ nın 9. maddesinin mülga 2. fıkrasının gözden kaçırılması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F)SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07/11/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.