Karayollları Trafik Kanununda ki Değişikliklerin Getirmiş Olduğu Yenilikler

26.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak  yürürlüğe giren 6704 sayılı (torba) yasası ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 90, 92, 97 ve 99. Maddelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Genel olarak yapılan değişikliklerle tazminat hukukunda, tazminatın belirlenmesinde usul ve esasları önemli ölçüde değiştirmiştir. Diğer taraftan zorunlu mali sorumluluk sigortasının poliçe teminatı kapsamı dışında tutulan hususlar genişletilmiştir. Değişiklik yapılan maddeleri o maddenin başlığı adı altında inceledik .

Devamını Oku

Sağ Kalan Eşin Mirastan Alacağı Pay Nedir ve Nasıl Belirlenir

 Miras davaları ile ilgili olarak en sık karşılaşılan durum bireylerin mirastan ne kadar pay alacağı konusunda yaşanılan hak kayıpları olmaktadır. O nedenle sağ kalan eş mirastan ne kadar pay alır, mirasta eşin payı ne kadar olur, miras bölüşümünde eş ne kadar alır Hangi mirasçının mirastan ne kadar pay alacağı ile ilgili olarak bu makalemizde sağ kalan eşin mirastan alacağı paya ilişkin bilgiler aktaracağız. Devamını Oku

Mirasta Saklı Pay Ve Oranlar

Mirasta Saklı Pay Nedir?

Miras hukuki ile ilgili önemli konulardan birisi de mirasta saklı pay konusudur. Miras bırakacak olan kişinin mal varlığına ilişkin tasarruf hakkı ölmeden önce olmak kaydı ile kendisine tanınmaktadır. Fakat vefat durumu ile birlikte yasal mirasçıların belli oranlardaki miras hakları vardır ve bu orandaki miras haklarına dokunulamamaktadır. Mirasta saklı pay kavramı mirasçıların dokunulamaz orandaki miras payları olarak nitelendirilmektedir. Devamını Oku

Malpraktis (Doktor Hatası) Nedeniyle Tazminat Davası

Doktor Hatası Nedeniyle Tazminat Davası açılması durumunda, Kanunda belirtildiği gibi kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar verenler, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Bedensel zararlardan bahsedecek olursak, Tedavi giderleri, Kazanç kaybı, Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar olarak sıralayabiliriz.

Doktorlara ve Hastanelere Karşı Dava Açmak Mümkün Müdür?

Doktorlar ve hastaneler tarafından işlenen bazı kusurlar sonrasında bu durumlardan mağdur olan ve buna ek olarak maddi ya da manevi tazminatlar aracılığı ile hakkını talep eden kişilerin hangi gerekçelerle dava açabileceklerini bilmesi gerekiyor. Bu konuda özellikle haklı gerekçelerin bulunmasının şart olması sebebiyle mutlaka yasal geçerliliği olan bir duruma bağlanarak olayın yargılanması sağlanmalıdır. Devamını Oku

Fazla Çalışma Ücretinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili Fazla Çalışma Olgusunun Tespiti Yönünden, İş Yeri Elektronik Giriş Çıkış Kayıtlarının Yeterli Olup Olmadığı

T.C.
Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu

Esas No:2013/206
Karar No:2013/1500

Taraflar arasındaki “fazla çalışma ücreti alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kdz. Ereğlisi 1. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 03.02.2012 gün ve 2011/1210 E., 2012/173 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 07.06.2012 gün ve 2012/6849-12756 sayılı ilamı ile;
Devamını Oku

Elektrik Mühür Bozma Suç Olmadığına Dair Ceza Genel Kurul Kararı

T.C.
Yargıtay
Ceza Genel Kurulu

Esas No:2015/1121
Karar No:2016/111

Yargıtay Dairesi : 21. Ceza Dairesi
Mahkemesi :Asliye Ceza

Mühür bozma suçundan sanık …’un beraatine ilişkin, Denizli 6. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 22.10.2013 gün ve 131-390 sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 21. Ceza Dairesince 07.09.2015 gün ve 10849-2686 sayı ile;

Devamını Oku

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararları yazımızda yer almıştır. Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır sorusuna cevap ararken, kıdem tazminatı ile ilgil bilgi verecek olursak, Kıdem tazminatı, bir işçinin her yıl artan bir oranda çalışmasının sonucunda kazandığı maddi bir haktır. Çalışanlar açısından uzun yıllardır verdikleri emeğin sonucu biriken kıdem tazminatı haklarını kullanmak oldukça önemli olmaktadır.  Ancak bazı durumlarda işçilere hakları olan kıdem tazminatları ödenmemekte veya belirli yollarla bu hakları ellerinden alınmaya çalışılmaktadır. Böylesi durumlarda işçiler, çalıştıkları yerin veya çalıştıkları şirketin merkez işyerinin bulunduğu iş mahkemesine açabilmektedirler. Devamını Oku

12 Banka Kartel Tazminat Davası (3 Kat Tazminat)

2007 İle 2011 Yılları Arasında Kredi Çeken Banka Mağdurlarına 3 Kat Kartel Tazminat

Rekabet Kurulu 12 ayrı bankanın beraber hareket ederek faiz oranlarını yükselttikleri ve kredi kullanan vatandaşlara daha fazla faiz ile kredi kullandırmak zorunda bıraktıklarını ve haksız bir şekilde kazanç sağladıklarını tespit etti. Bu konuda 21.08.2007 tarihi ile 22.09.2011 tarihleri arasında kredi çeken kişiler uğradıkları zarar ile alakalı olarak geri alacakları paraların 3 katına kadar Kartel Tazminatı olarak iade alma hakları bulunmaktadır.

Rekabet Kurulunun Verdiği Cezayı Danıştay Onayladı

Devamını Oku