Yabancı Ülke Vatandaşının Türkiye’de ki Avukata Vekalet Verme Usulü

Yabancı kişilerin Türkiyedeki avukata vekalet vermesi mümkün müdür ?

Yabancı kişilerin Türkiyedeki avukata vekalet vermesi mümkün müdür ? sorusunun cevabı evet olmakla birlikte uygulamada çok rastlanmayan bu durum genellikle Türk vatandaşı olmayan kişilerinde Türkiye’ de dava açması gerektiği hallerde karşımıza çıkmaktadır.  Kural olarak ; yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen veya tasdik edilen senetler, o yabancı ülkedeki Türk Konsolos veya siyasi memurlarınca onaylanmış olmadıkça, bu senetlerin Türkiye`de resmi senet olarak kabulü mümkün değildir. Türk Konsolos veya siyasi memurları tarafından onaylanmamış olması, o senedin geçerliliğini hiç bir zaman etkilemez. Sadece isbat kuvvetine etkili olur. Resmi senet olarak nitelendirilemez. Resmi senedin sağladığı , ispat imkanlarından yoksun olur ( HUMK.m.296 ve Noterlik Kanunu m.195 ). Nitekim, MÖHUK.`nun 6. maddesiyle de özet olarak, yabancı otoritenin düzenlediği senetlerin de şeklen geçerli olduğu, ancak Türkiye`de ispat kuvveti bakımından Türk Kanunlarına tabi olduğu açıklanmıştır. Türk vatandaşı olmayan bir kimsenin de Türkiye’ de bir avukata vekalet çıkarıp Türkiye’ de dava açması mümkündür. Peki yabancı kişilerin Türkiye’ deki avukata vekalet vermesi hususunda yapılması gerekenler nelerdir ?

Türk vatandaşı olmayan ve yurtdışında yaşayan yabancı bir kişinin Türk avukata vekalet çıkarması için çeşitli yöntemler bulunmaktadır, Biz kısaca iki tanesinden bahsedeceğiz;

İlk yöntem;

Türk vatandaşı olmayan ve yurtdışında yaşayan kişinin yeminli tercüman eşliğinde Türk konsolosluğuna gidip doğrudan Türkçe vekalet çıkarması

İkinci yöntem;

a- Türk vatandaşı olmayan ve yurtdışında yaşayan kişinin yaşadığı ülkedeki notere gidip Türkiye’deki avukata  vekalet çıkartması
b- Bu vekaletnameye mutlaka Apostille şerhi alması
c- Bu vekaletnameyi Türkiye’ deki noter ya da bulunduğu ülkedeki Türkiye konsolosluğu aracılığı ile Türkçeye tercüme ettirmesi
d- Hazırlanan Türkçe tercüme edilmiş vekaletnameyi Türkiye konsolosluğuna götürüp tercüme tastiğine tabi tutmak

Not:  (Yukarıda bahsi geçen yöntemler vekalet çıkarılacak ülkenin Lahey sözleşmesine taraf ülkelerde uygulanabilir olup, ülkenin Lahey sözleşmesine üye olmaması halinde prosedür farklılık gösterebilmektedir.

Yurtdışında yaşayan Türklerin ve Yabancı Uyrukluların Avukata vekalet vermesi

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye Konsolosluklarında kendi adlarına genel ya da özel vekâletname düzenletebilirler. Konsolosluğun bulunmadığı ülkelerde, yaşanılan ülkenin yetkili noterleri tarafından düzenlenen vekaletname konsoloslukça veya yetkili ülke makamları tarafından tasdik edilmezse, geçerli kabul edilse de kullanımı mümkün olmayacaktır.

Yabancı uyruklu kişiler ise kimlik belgeleriyle birlikte bulundukları ülkede bulunan Türk Konsolosluğu aracılığı ile vekaletname çıkarıp çıkartmayacaklarını kontrol etmelidirler. Örnek olarak Almanya’da bulunan Türk Konsolosluğunda yabancı uyruklu kişiler için vekaletname düzenleme işlemi yapılmamaktadır. Bu sebeple o ülkedeki avukatlar aracılığı ile vekaletname düzenlenip apostil düzenlenerek Türk Konsolosluğunca onaylanması gerekmektedir. Vekaletname onaylandıktan sonra ister Türkiye’ de isterse konsoloslukça tercümesi yaptırılabilir.