Tanıma Tenfiz Davasında Zorunlu Belgeler

TANIMA TENFİZ DAVASINDA ZORUNLU BELGELER

Yurt dışında verilmiş boşanma kararlarının tanınması ve tenfizinin hukuken gerekli olduğuna, tanıma ve tenfiz davası açılmadığı takdirde tarafların Türk makamları nezdinde evli gözükmeye devam ettiğine ve yasal mirasçılık statülerinin sürdüğüne ilişkin detaylı bilgilendirmeyi web sitemizde bulunan ve boşanma kararlarının tanınması-tenfizi ile ilgili diğer makalelerimizde yapmıştık.

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu bakımından tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için zorunlu evraklar temin edilmeden davanın reddedilme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu hususunu yeterince vurgulamamıza rağmen yöneltilen sorular nedeniyle örnek Yargıtay kararı ile belirtmekte fayda olacağı kanaatindeyiz.

Aşağıda boşanmanın tanınması ve tenfizi için gerekli zorunlu evrakların listesi ile temin edilmemesi hususunda Yargıtay’ ın ilgili hukuk dairesinin görüşünü içerir kararı paylaşıyoruz.

‘’Tanıma-Tenfiz Davaları ile ilgili dava süreci bakımından bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.’’

 

TANIMA-TENFİZ DAVASI AÇMAK İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?

  • Yabancı mahkeme kararının (boşanma kararı) aslı
  • Yabancı mahkemenin boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir şerh veya belge ve apostille
  • Yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının Türkçe’ ye yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve bu tercümenin Noter veya Konsolosluktan onaylatılması
  • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Avukata vekâlet verilecek ise resimli boşanma vekâletnamesi ve vekâletnamede ‘’yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açmaya yetki’’

 

 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

 Esas       :              2010/15094

Karar     :              2011/4618

Tarih     :              15.03.2011

YABANCI MAHKEME BOŞANMA KARARININ TANINMASI ( Dava Dilekçesine Eklenecek Zorunlu Belgeler )
YABANCI MAHKEME BOŞANMA KARARININ TENFİZİ ( Eklenecek Zorunlu Belgeler )

2675 Sa.Ka.37

Yabancı Mahkeme boşanma ilamının tenfizi talebini muhtevi dilekçeye, yabancı mahkeme İlamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi ile, ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur.

DAVA VE KARAR

 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI

 Davacı vekili tarafından açılan davada Almanya-Alfeld (Lein) Sulh Mahkemesinin 8/9/2005 tarih ve 6F 366/04 S sayılı boşanma kararının tenfizine karar verilmesinin talep edildiği, mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Hüküm tarihinde yürürlükte olan 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 37. Maddesinde tenfiz dilekçesine eklenecek belgeler belirtilmiş olup, bu hükme göre yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış tercümesi ile ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunlu olduğu halde, bu hususlara uyulmayarak FOTOKOPİ İLE yetinilmesi de doğru bulunmamıştır.

SONUÇ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.

× WhatsApp İletişim