İflas Ertelemesi Davasında Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Gereğince Takibin Durdurulması Ve Takibe Konu Araçlar Üzerindeki Yakalamanın Kaldırılmasına Bir Yıllık Faizlerin Borçlu Tarafından Teminatlandırması Halinde Yakalamaların Kaldırılmasına Karar Verilebileceği

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2016/22578
KARAR NO : 2016/25749

Alacaklı tarafından TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ yolu ile ilamsız takip başlatıldığı, örnek 8 ödeme emrinin tebliğinden itibaren borçlunun, süresinde icra müdürlüğüne başvurarak açmış olduğu İFLAS ERTELEMESİ davasında verilen ihtiyati tedbir kararı gereğince takibin durdurulması ve takibe konu araçlar üzerindeki yakalamanın kaldırılmasını talep ettiği; müdürlükçe İFLAS ERTELEME DOSYASINDA YAPILAN KIYMET TAKTİRİNDE REHİNLİ ARAÇLARIN SATIŞ BEDELİNİN DOSYA BORCUNU KARŞILAMAYACAĞININ ANLAŞILMASI ve iflas erteleme kararında yer verilen İİK’nun 179/b maddesindeki sınırlamaların dikkate alınması hususu gereğince BİR YILLIK FAİZLERİN BORÇLU TARAFINDAN TEMİNATLANDIRMASI HALİNDE YAKALAMALARIN KALDIRILMASINA ve talebin reddine karar verildiği, borçlunun müdürlük kararının iptali için icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece ihtiyati tedbir kararında faizlerin teminatlandırılmasına ilişkin bir hüküm bulunmadığı ve İİK.nun 179/b-2. maddesi uyarınca faizlerin teminatlandırılmasının iflasın ertelenmesi kararı üzerine söz konusu olacağı gerekçeleriyle istemin kabulü ile icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.
Buna göre yukarıdaki açıklamalar ışığında, anılan ihtiyati tedbir kararında İİK’nun 179/b maddesindeki sınırlamaların dikkate alınacağı ibarelerine yer verildiği, aynı maddenin 2. fıkrası son cümlesinin de madde kapsamına dahil olduğu ve ilgili cümlenin iflasın ertelemesi kararından önceki süreçte de uygulanacağı kanun metninden açıkça anlaşılmakla icra müdürlüğünce verilen ret kararında yasaya aykırılık yoktur.
O halde mahkemece borçlunun isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.