Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Emekli Maaşına Bloke, İlgili Kanun Maddeleri

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
2015/3108 E.
2016/6583 K.

MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı, .. ili … ilçesi … şubesinden aldığı emekli maaşına 2013 yılı Şubat ayından itibaren bloke konulması nedeni ile … Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu ve hakem heyeti tarafından 1.600 TL’nin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verildiğini, bu karara davalının mahkeme nezdinde yaptığı itirazın reddine karar verildiğini, hakem heyeti kararının infazı talebinin yerine getirilmediğini ileri sürerek davalı banka tarafından 2013 yılı Şubat ayından bu yana kesilen emekli maaşının kesinti tarihinden yasal faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının takibe düşmüş kredi kartı ve takibe düşmemiş iki adet başka kredisinin bulunduğunu, sözleşmenin 9. maddesi gereğince davacının bankaya maaş kesintisi için yetki verdiğini ve bunun haksız şart olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, taraflar arasındaki kredi kartı sözleşmesinin 22. maddesindeki hükmün davacı aleyhine olduğu ve müzakere edilmeden davacı tüketici açısından bağlayıcı olmayacağı, davacı tüketicinin emekli maaş hesabından kredi borcu nedeniyle bankanın yapmış olduğu kesintinin haksız olarak yapıldığı ve davacıya iadesinin gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık davacının hamili olduğu kredi kartı ile yapmış olduğu harcamaların ödenmemesi nedeniyle davalı banka tarafından hesabın kat edilmesi sonrası alacağın tahsili için başlatılan ve itiraz edilmeksizin kesinleşen icra takibine davacının emekli maaşından kesinti yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Alacak banka kredi kartından kaynaklanmakta olduğundan somut olayda 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun uygulanması gerektiği kuşkusuzdur. Taraflar arasında düzenlenen kredi kartı üyelik sözleşmesinin 22. maddesinde kart hamili tarafından bankaya emekli maaşı üzerinde rehin ve hapis hakkı tanınmıştır. Diğer yandan 5510 sayılı Kanunun 93. maddesinde borçlunun muvafakati halinde emekli maaşı üzerine haciz uygulanabileceği öngörülmektedir. Hal böyle olunca davacının emekli maaşında kesinti yapılmasına muvafakat ettiği ve olayda 4077 sayılı Yasanın uygulanma yeri bulunmadığı gözetilerek davanın reddi gerekirken, delil takdirinde ve yasa yorumunda hataya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, 14/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.