Siteye 3. Bir Kapı Açılması-Davacının Alınan Karara Katılmış Olması-Yeterli Çoğunluk

T.C.
Yargıtay
18. Hukuk Dairesi

Esas No:2016/1206
Karar No:2016/4674

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, projeye aykırılığın eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı ve bir kısım davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dilekçesi ile müvekkilinin … Sitesinde 2 numaralı villanın maliki olduğunu, site yönetimi tarafından yasalara aykırı olarak, … Sitesinin doğu-güneydoğu yönünde resmi proje aleyhine demir kapı açıldığını, yine sitenin ortak alanlarından olan taşınmazda 2 numaralı villanın doğu tarafına düşen kısımdan toprak taşınarak 3 numaralı villanın doğu tarafında 24 m² alanlı, 7.76 metre boyunda, derinliği 2.65 metre olan bahçe meydana getirilerek sitenin ortak alanına müdahale edildiğini ve sitenin ortak alanında arazi ihlali ve peyzaj anormalliği yaratıldığı, eski haline getirilmesi için … Sitesi Yöneticiliğine dilekçeler sunulduğunu fakat taleplerinin kabul edilmediğini, … Noterliğinin 19/08/2010 tarihli ve 19654 sayılı ihtarnamesi keşide edilerek, … Sitesi Yönetim Kurulu Başkanlığının projeye aykırı olarak yapılan demir kapı ile bahçe düzenlemesinin eski haline ve projeye uygun hale getirilmesi istendiğini fakat yerine getirilmediğini belirterek bahçenin ortak alan haline getirilmesi sureti ile ortaya çıkan arazi ihlali ve peyzaj anormalliğinin resmi projeye uygun hale getirilmesine, sitenin doğu-güneydoğu yönünde açılmış olan demir kapının resmi projeye uygun hale getirilmesine karar verilmesini dava etmiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
1-634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19. maddesinin 1. fıkrasında, kat maliklerinin anataşınmazın bakımı ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur olduğu; 2. fıkrasında ise kat maliklerinden birinin, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı hükme bağlanmıştır.
Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde; anataşınmazda kat mülkiyetinin kurulu olduğu, toplam 14 bağımsız bölümden oluştuğu, davacının 2 nolu bağımsız bölüm maliki olduğu, 07.02.2010 tarihli kat malikleri kurul toplantısına davacının katıldığı ve siteye üçüncü bir insan geçiş kapısı açılmasına dair karar alındığı ve davacının bu karara olumlu oy kullandığı anlaşılmış olup, hükme esas alınan bilirkişi raporunda 1 ve 2 numaralı bağımsız bölümün yakınına açılan ve projesinde olmayan kapının araç geçiş kapısı olarak açıldığı ve kullanıldığı belirtilmiş olup, açıklanan kat malikleri kurul kararına her ne kadar davacı katılıp olumlu oy kullanmış ise de kararda site için üçüncü bir insan geçiş kapısı açılmasına dair davacı olumlu oy kullandığı halde fiilen araç geçiş kapısı açılması nedeni ile davacının demir kapının kalline dair dava açmakta kötü niyetli olduğu düşünülemez, ayrıca 07.02.2010 tarihli kat malikleri kurul kararı ile demir kapının açılmasına dair kararın 4/5 çoğunluk olmadan alındığı hususu da dikkate alınarak davacının demir kapının kalline dair talebi yönünden kabul kararı verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile bu yöndeki talebin reddine karar verilmesi,
2-Davacı, sitenin ortak alanlarından olan anataşınmazda 2 numaralı villanın doğu tarafına düşen kısımdan toprak taşınarak 3 numaralı villanın doğu tarafında 24 m² alanlı, 7.76 metre boyunda, derinliği 2.65 metre olan bahçe meydana getirilerek sitenin ortak alanına müdahale edildiğini ve sitenin ortak alanında arazi ihlali ve peyzaj anormalliği yaratıldığı, eski haline getirilmesini istemiş olup, dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin özellikle bilirkişi raporunun incelenmesinde, dava konusu anataşınmazın mimari projesi ve peyzaj projesi yerinde uygulanmak sureti ile mimari projedeki ve peyzaj projesindeki durumu tereddüte yer vermeyecek şekilde irdelenmediği ve bilirkişi raporunun hüküm kurmaya elverişli olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenlerle anataşınmaza ait onaylı mimari proje, varsa vaziyet planı ve peyzaj projesi mahalline uygulanarak mevcut durumun projeye uygun olup olmadığı araştırılarak ve bahçede yapılan düzenlemenin davacıya zarar verecek nitelikte bir düzenleme olup olmadığı, güvenliğini tehlikeye düşürüp düşürmeyeceği ve statiği etkileyip etkilemeyeceği araştırılarak oluşacak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yetersiz araştırma ve eksik incelemeye göre düzenlenen bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 21.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.